Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Status prawny Inspektoratu, przedmiot działalności, stanowiska i kompetencje


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie śląskim. Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku stanowią:

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
  2. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku, działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
  2. Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.Urz. Min. Roln. i Rozw. Wsi Nr 3),
  3. Przepisów odrębnych,
  4. Procedury – Organizacja i porządek pracy Inspektoratu Weterynarii w Rybniku.

Przedmiot działalności i kompetencje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku określone zostały w Rozdziale II Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku.

Stanowiska i kompetencje określone zostały w Rozdziałach IV i V Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku.

 

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Wetarynarii w Rybniku.

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku.