Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwrybnik.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2007-08-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

a) Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego lub jest on nieprecyzyjny.
b) Występują linki do stron lub plików bez opisów lub opisy te są niejasne.
c) Niektóre dokumenty PDF mogą być niepoprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
d) Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
e) Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-25.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Hałacz, adres poczty elektronicznej mhalacz@rybnik2473.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4228632. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku zajmuje pomieszczenia o numerach 211-217 na drugim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ulicy 3 Maja 31. Sekretariat znajduje się w pomieszczeniu 213. Dostępność architektoniczna budynku jest opisana w sekcji: "Dostępność architektoniczna i komunikacyjna" na stronie internetowej Starostwa pod adresem: https://starostwo.rybnik.pl/informator/deklaracja-dostepnosci


Dostępność do tłumacza języka migowego


W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą).