Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Rejestry i ewidencje


 

Rejestry prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku:

 1. skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku,
 2. zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku,
 3. wydanych upoważnień,
 4. wydanych pełnomocnictw,
 5. wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 6. wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 7. poczty przychodzącej,
 8. poczty wychodzącej.

Rejestry nazdorowane przez Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych (PIW.OZK):

 1. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiajšcego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 753)
 3. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
 4. Lista zakładów sektora utylizacyjnego.
 5. Rejestr Podmiotów Paszowych.